Text

Toelichting op het werk:

In hoofdzaak schilder ik, maar van tijd tot tijd verlaat ik het platte vlak om ruimtelijk werk, installaties en video’s te maken. Mijn werk is opzettelijk eclectisch. Ik zap onderzoekend langs de mogelijkheden die technieken en onderwerpen mij bieden en laat me door die mogelijkheden meevoeren. Door die werkhouding komt het dat ik naast abstracte werken ook puur figuratieve schilderijen maak en dat mijn figuratieve werk weer verschillende thema’s en inhoudelijke opvattingen laat zien: van een stilleven tot een operatiekamertafereel, van porno tot het drama van de kinderen van Goebbels.

Waarom deze grillige en schijnbaar willekeurige manier van werken?

Ik geloof dat eclecticisme en een zekere mate van opportunisme bij deze tijd horen. In de loop van de vorige eeuw zijn de grote ideologieën en vaste waarden verdampt en voor de kunsten is dit niet zonder gevolgen geweest. Waarheid, oorspronkelijkheid, genialiteit en consistentie zijn verwaterde begrippen geworden. Nu, aan het begin van de eenentwintigste eeuw, zijn mensen enerzijds op zoek naar nieuwe zekerheden, maar is de wereld anderzijds complexer, sneller en groter geworden. Als kunstenaar ervaar ik de verwarring, de ongerijmdheden en inconsistentie. Ik gebruik het en speel hiermee. Zo werk ik tegelijkertijd aan een abstract schilderij en een schilderij over oorlogsslachtoffers met als titel “Harvest”.

Naast variëteit van onderwerp en inhoud is ook mijn techniek en materiaalgebruik veelzijdig. Ik werk met restmaterialen als lappen stof, afvalplastic, bouwafval, stukken hout en andere overblijfselen van het hedendaagse consumptieproces.
Daarnaast experimenteer ik met de mogelijkheden van acrylverf. Zo smeer ik bijvoorbeeld stroken acrylverf op een glasplaat.
Nadat ze gedroogd zijn breng ik ze over op doek. Die manier van werken fascineert me omdat de verf op het doek blijft liggen en het laat zien wat acrylverf in wezen is: een laagje plastic. Het roept een effect van distantie en geslotenheid op.

Met beide materialen, het restmateriaal en de voorbewerkte acrylverf, maak ik werk waarin ik twee zaken onderzoek.

De eerste is complexiteit van beeld en zijn betekenis. Door naast voorbewerkte acrylverf met een tamelijk abstracte uitdrukking, herkenbare, praktisch en symbolisch beladen restmaterialen te gebruiken stuur ik de kijker bewust verschillende kanten op. De beelden die ik maak zijn vaak voor meerdere uitleg vatbaar. Je moet er dingen in kunnen zien en daar toch niet helemaal zeker van zijn.
Ik ben zogezegd opzoek naar het ‘ertussen’.
Een tweede zaak die ik onderzoek is ondoordringbaarheid. Mijn doeken moeten de blik van de kijker aantrekken en tegelijkertijd afstoten.
Vandaar het opzettelijk verkoekte oppervlak, waarbij ondanks de afgebeelde figuratie, de ruimtelijke illusie minimaal is gebleven.

In de materialiteit van het oppervlak, ligt de samenhang tussen de verschillende werken.
Daar is er toch een zekere consistentie zichtbaar.
Abstract of figuratief werkend, onderzoek ik wat beelden voor mijzelf en anderen nog zouden kunnen betekenen.
Uiteindelijk ben ik, ondanks alle relativisme, een romanticus en vertrouw ik op de troostende werking van schoonheid.

Hans Walraven, Arnhem, 2010


Work ethos:

In general I work mainly as a painter but once ever so often I tend to leave the flat canvas to focus on other work methods such as installations or video art. My work is deliberately eclectic; I ‘zap’ in a researching way along the possibilities that different topics and techniques offer me and let these possibilities guide me. It’s because of this work ethos that I make figurative painting next to my abstract work, and that this work can be perceived in different ways, it is full of various, sometimes contra dictionary themes and content: this can vary from for example a still life picturing an operating room in a hospital to porn to the drama of the children of Goebbels.

Why the choice to work in a way that can be perceived as grotesque executed in a seemingly random way?

I believe that eclecticism and a certain level of opportunism have taken a solid role within the nowadays society. Over the last few centuries solid values and big ideologies have evaporated and this has not been without consequences for the Art world. Concepts such as truth, originality, geniality and consistency have largely lost their meaning. Now, with the start of the 21st century people are searching for new certainties / values in a world that is much more complex, bigger and faster. As an artist I experience this confusion, inconsistency and things that loose their meaning and like to use them as themes within my work, I like to play around with them. For example I could be working on an abstract painting as well as a painting depicting victims of war carrying the title ‘harvest’ simultaneously.

The choice of materials and techniques show just as much variation as
variety in topics and contents in my work. I work with ‘waste’ materials such as scraps of fabric, plastic and waste from building sites, pieces of wood and other remains of the consumerism society of today.
Next to these materials I like to experiment with acrylics, for example I like to apply acrylic to a glass plate and let it dry so they can be removed and re-applied in their dry state to the canvas. I find this way of working very fascinating as the paint is transferred in it’s dry and original state from glass to canvas and through this process shows its true nature: It’s simply a layer of plastic. For me this method shapes a distance and inapproachability.

Within both material choices; the waste material and acrylics, I produce work within which I research two topics.

The first one is the complexity of image and its meaning. I like to send the viewer into different directions by using materials that are recognizable and have symbolic meanings next to the ‘pre-prepared’ acrylics, that have a certain abstract expression. The images I make could very often be explained in different ways; you have to be able to see certain things in it but are not entirely sure at the same time. You could say that I am looking for the ‘In-between’.

A second recurring theme I use is inaccessibility. My canvases have to attract the viewer as well as repulse them. This is the reason the surface of the canvas feels ‘caked up’ and will leave out almost any sense of spaciousness even though the image depicted is a figurative one.
You could say that the consistency in my work could be found within the way the surface is materialised. Whilst I work in both a figurative or abstract way, I research the meaning of images, the value they still have for me, and what they still mean to others.

Eventually I will remain, even after all relativism, a romanticist and will always trust in the consoling effect of true beauty.

Hans Walraven, Arnhem, 2010